Šiandien Trakų Švč. M. Marijos Apsilankymo bažnyčia paskelbta bazilika

Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia šiandien, rugsėjo 3 d, paskelbta bazilika. Šv. Mišių metu Trakuose Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas perskaitė dekretą, kuriuo Trakų bažnyčią paskelbė bazilika. Šventasis Sostas suteikė galimybę pelnyti visuotinius atlaidus apsilankant šioje bazilikoje bet kurią dieną iki 2018 m. rugsėjo 8 d.

Pamoksle arkivyskupas sakė: „Bazilikos titulas primena mums istorinę Trakų bažnyčios reikšmę: tai, kad ši bažnyčia buvo funduota Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto, Marijos mylėtojo; tai, kad ji mena ankstyvus laikus po Lietuvos Krikšto, kurio 630-ąjį jubiliejų šiais metais minime; tai, kad nuo seno sunkiais laikais čia keliaudavo valstybės vyrai ir paprasti žmonės melsti taikos ir klestėjimo Lietuvos valstybei. Gerbdami šioje bažnyčioje esantį Lietuvos Globėjos paveikslą, mes meldžiamės ne paveikslui, o Dievo Motinai Marijai. Taip pat ir bazilikos titulas skirtas ne tam, kad suteiktų garbingumo pastatui, bet kad kviestų Dievo Tautą, tikinčiuosius, uoliau Viešpatį garbinti ir labiau pasitikėti Jo gailestingumu. Bazilika nurodo į bažnyčios išskirtinumą.“

Arkivyskupas kviečia piligrimus aplankyti Trakų Baziliką: „Piligrimai šiais Trakų Dievo Motinos metais popiežiaus sprendimu šioje bazilikoje galės pelnyti visuotinius atlaidus. Kiekvienas šios parapijos gyventojas kad ir kasdien gali atlikti mažytę piligrimystę iki savo bažnyčios ir pelnyti visuotinius atlaidus įprastomis sąlygomis. Dar daugiau, svetingai priimdami piligrimus iš visos Lietuvos savo parapijoje jūs turite malonę priimti Kristų, kuris jums sako: „Buvau keleivis ir mane priglaudėte“

Bazilika – tai garbės titulas, popiežiaus skiriamas ypatingą reikšmę turinčioms bažnyčioms visame pasaulyje. Trakų bažnyčią fundavo Lietuvos Didysis kunigaikštis Vytautas. Bažnyčioje gerbiamas malonėmis garsėjantis Dievo Motinos paveikslas buvo pirmasis paveikslas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, karūnuotas Romos popiežiaus dovanotomis karūnomis. Trakų šventovę nuo seno lanko piligrimai iš Lietuvos, Lenkijos, Baltarusijos, Latvijos ir kitų šalių.

Tradiciniai Trakinių atlaidai vyksta rugsėjo 1–8 dienomis. Jais pradedamas švęsti Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslo karūnavimo 300 metų jubiliejus.

Dekreto tekstas žemiau:

Dievo Kulto ir Sakramentų Kongregacija

Prot. Nr. 194/17

VILNIAUS ARKIVYSKUPIJAI

Jo Ekscelencijos Vilniaus arkivyskupo Gintaro Grušo prašymu, kurį jis pareiškė 2017 metų kovo 29 dienos laišku, jame išdėstydamas dvasininkų ir Kristaus tikinčiųjų prašymus bei troškimus, Dievo Kulto ir Sakramentų Kongregacija, remdamasi Popiežiaus PRANCIŠKAUS šiai Kongregacijai suteiktais ypatingais įgaliojimais, Trakų mieste esančią parapinę bažnyčią, pašvęstą Dievui Švenčiausiosios Mergelės Marijos Apsilankymo garbei, mielu noru papuošia MAŽOSIOS BAZILIKOS titulu ir kilnumu su visomis teisėmis ir priklausančiais liturginiais leidimais, laikantis 1989 metų lapkričio 9 dieną paskelbto dekreto „Apie Mažosios Bazilikos titulą“ reikalavimų.

Visi priešingi potvarkiai negalioja.

Iš Dievo Kulto ir Sakramentų Kongregacijos rūmų, 2017 metų rugpjūčio 15-ąją, Švenčiausiosios Mergelės Marijos Ėmimą į Dangų dieną.

+ Artūras Roche

Arkivyskupas Sekretorius

Kun. P. Gerardus Njen

Kongregacijos biuro vadovas

Pranešimą paskelbė : Živilė Peluritienė, Vilniaus arkivyskupija

Komentarai